Dựa trên mẫu có sẵn và điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng